هیئت مدیره

اسامی اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون

 

1-آقای رضا دمقی

 رئیس هیات مدیره 

09123017230

2- آقای حسین طاهری

نایب رئیس

 

3- آقای سید اصغر ایوبی

 خزانه دار

 

4- آقای غلامرضا جعفری

 عضو هیات مدیره

09125610015

5- آقای حسین مضنع رضوی

 عضو هیات مدیره

 

6- آقای غلا معلی اعلائی

عضو هیات مدیره

 

7- آقای سید جمال الدین شفیعی

عضو هیات مدیره

 

 8- آقای حمید رضا صفائی

 عضو هیات مدیره

 

 9- آقای توفیق تجلی

 عضو هیات مدیره