تاریخچه کانون

    

                                                           

 

                                                          بسمه تعالی

 

با توجه به مشکلات ارتباطی و پیگیری مسایل نمایندگان در سراسر کشور و همچنین گرد آوری آنان جهت مجامع عمومی در مرکز از طرف انجمن صنفی سابق نمایندگان بیمه آسیا ، به همت تعدادی از همکاران نماینده زمینه تشکیل انجمنهای

استانی فراهم گردید0 مجمع کانون سراسری انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه آسیا با همکاری ومشارکت 5 انجمن صنفی در وزارت کار و امور اجتماعی برگزارودر تاریخ  15/11/1386طی شماره 519 به ثبت رسید و متعاقب آن شروع به فعالیت

نمود 0 در مرحله اول اعضای هیات مدیره 3 نفر و 1 نفر به عنوان بازرس انتخاب شد .

نظر به ضرورت شکل گیری تشکلها ،با همکاری کانون در استانها ،انجمن های صنفی تشکیل گردید که در حال حاضر 23 انجمن صنفی استانی عضو کانون بوده و هیات مدیره فعلی کانون متشکل از 9 نفر از استانهای فارس- خراسان رضوی- قم

اصفهان – مازندران- گلستان – البرز –به انجام وظیفه مشغول هستند .

جایگاه کانون برابر قانون و آیین نامه 75 به عنوان تنها نماینده کل صنف مشخص می باشد و ضرورت ایجاب می نماید تا در تمامی 31 استان کشور انجمن صنفی وجود داشته باشد و چنانچه استانی تا کنون به این مهم دست نیافته به فوریت اقدام به

تشکیل انجمن صنفی استانی نموده تا با انسجام و تعامل مشترک به اهداف مورد نظر صنفی دست پیدا کنیم .