ورود نمایندگان

بیمه مهندسی

بيمه های مهندسي از جمله بيمه هاي جديد در بازار جهاني بيمه محسوب مي شوند که با توجه به کاربردهاي گوناگون آن ، از تنوع نسبتا زيادي نيز برخوردار هستند.

انواع پوشش های بیمه مهندسی :

1-بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

2-بیمه تمام خطر نصب (EAR)

3-بیمه سازه های تکمیل شده(CECR)

4-بیمه شکست ماشین آلات(MB)

5-بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری(CPM)

6-بیمه فساد کالادرانبارسردخانه(DOS)

7-بیمه عدم النفع ناشی ازشکست ماشین آلات (MLOP)

8-بیمه نامه عیوب اساسی وپنهان ساختمان

9-بیمه تجهیزات الکترونیکی(EE)

10-بیمه های انرژی

11-بیمه کشتی