مراحل تشکیل انجمن صنفی


مراحل تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی : 


1-
ارسال تقاضانامه تأسیس به اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان محل تاسیس


2-
ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه

 
3-
درج آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها

 
4-
تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات

 
5 -
دعوت و برگزاری مجمع عمومی

 
6 -
ارائه مدارک و ثبت انجمن صنفی 


7 -
درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور

 

 

1- ارسال تقاضانامه تأسیس :حد نصاب لازم برای تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی تقاضای حداقل

 

10 شخصیت حقیقی یا حقوقی در حوزه فعالیت انجمن صنفی می باشد . 


ارسال تقاضانامه تأسیس و پیگیری مراحل ثبت انجمن صنفی با توجه به حوزه فعالیت ( شهر ،

 

شهرستان یا استان ) در اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه و در صورتیکه حوزه فعالیت

 

انجمن صنفی فراتر از یک استان باشد ، در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل سازمان

 

های کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد . 
 
2-
ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه : 

الف : تکمیل فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی 


ب : رسید پرداخت حق بیمه یا قرارداد کار معتبر کارگران

 
ج : مجوز فعالیت معتبر نظیر پروانه بهره برداری ،جواز کسب و پروانه نمایندگی


د : آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات ( برای اشخاص حقوقی الزامی است )


ه : تکمیل فرم مشخصات اعضای انجمن صنفی کارفرمایی 

 

3 - انتشار آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها : در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم نقص پرونده

 

هیئت مؤسس نسبت به انتشار آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها اقدام می کند . 

 

4 - راهنمایی لازم جهت تنظیم پیش نویس اساسنامه : متن اساسنامه نمونه

 

5 - دعوت و برگزاری مجمع عمومی : دعوت مجمع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه و

 

ارسال دعوتنامه کتبی به اعضاء می باشد . 

 

مواردی که در دعوت مجمع عمومی بایستی رعایت شود : 


-
دعوت اعضاء و نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداقل 15 روز ( بدون احتساب ایام تعطیل ) قبل از

برگزاری مجمع عمومی طی دعوتنامه کتبی و درج آگهی در روزنامه 


-
تعیین زمان ، مکان و دستور جلسه در دعوتنامه و آگهی دعوت
. 

 

برگزاری مجمع عمومی : 


مجمع عمومی در زمان و مکان مقرر در آگهی روزنامه با حضور اعضاء تشکیل می شود . پس از

 

حضور اعضاء و رسمیت یافتن جلسه ، مسن ترین عضو حاضر به عنوان رئیس سنی ، مجمع

 

عمومی را اداره خواهد کرد و بلافاصله هیئت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس ، یک یا دو نایب رئیس

 

، یک یا دو منشی و دو ناظر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . در

 

صورتیکه انجمن دارای بیش از 20 عضو باشد ، اعضاء هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات نباید

 

کاندیدای هیئت مدیره و بازرسان باشند . 

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع ، قرائت و تصویب اساسنامه ، اعلام کاندیداتوری و انتخاب اعضاء

 

اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان ( به صورت مخفی و کتبی ) و انتخاب روزنامه جهت

 

انتشار آگهی های انجمن انجام خواهد شد سپس اساسنامه مصوب و صورتجلسه مجمع به امضاء

 

هیئت رئیسه و ناظران خواهد رسید . 

 

در صورتجلسه مجمع ذکر نکات ذیل الزامیست : 
-

تاریخ و ساعت برگزاری مجمع 
-

تعداد اعضاء حاضر 
-

اسامی هیئت رئیسه منتخب 
-

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان 
-

تعداد آراء هر یک از کاندیداهای منتخب جهت عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
-

سایر مصوبات مجمع نظیر تصویب اساسنامه ، مبلغ ورودیه و حق عضویت ، انتخاب روزنامه جهت

 

درج اگهی های انجمن و . . . 

 

6 - ارائه مدارک و ثبت انجمن صنفی : حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی ، اولین جلسه

 

هیئت مدیره تشکیل و سمت اعضاء معین خواهد شد . سپس مدارک ذیل جهت انجام تشریفات ثبت

 

به وزارت کار و امور اجتماعی ارئه و گواهینامه ثبت انجمن صنفی و گواهی صحت انتخابات صادر

 خواهد شد : 
-

صورتجلسه مجمع عمومی 
-

لیست حاضران مجمع که به امضاء آنان رسیده باشد 
-

تکمیل پرسشنامه آماری شماره 3 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
-

آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه و آگهی تأسیس انجمن صنفی 
-

دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی که که به امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد . 
-

صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضاء 

در تنظیم اولین صورتجلسه هیئت مدیره رعایت نکات ذیل ضروریست : 
-

تاریخ و ساعت برگزاری جلسه 
-

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره که در جلسه حضور دارند 
-

تعیین سمت اعضاء شامل رئیس ، نایب رئیس ، دبیر و خزانه دار و تعیین صاحبان امضاء اسناد و

 

اوراق مالی انجمن 
-

سایر موارد تصویب شده 

 

7 - درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور