سيزدهمين دوره آزمون ارزيابي خسارت بيمه اي در دي ماه سال جاري برگزار مي گردد

 
با توجه به مصادف شدن زمان اختصاص يافته براي فرايند ثبت نام و بررسي مدارك و مستندات متقاضيان شركت در دوره سيزدهم آزمون ارزيابي خسارت بيمه‌اي با ايام اربعين حسيني و احتمال حضور برخي متقاضيان در مراسم پياده روي كربلاي معلا، اين آزمون در 9 دي ماه سال جاري برگزار مي‌گردد.